Спортен празник по проект провеждат в Минерални бани

Днес от 15,00 часа на спортната площадка в двора на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани ще се проведе Четвъртият спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО” /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с участието на ученици от училищата в община Минерални бани.
Проявата е част от Дейност 10 „Съвместни спортни празници и инициативи” по проекта „ЗАЕДНО”, осъществяван от СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани и СУ „Христо Ботев” с. Караманци.