Стратегия за личностно развитие на децата приемат в Минерални бани

Общинския съвет в Минерални бани провежда днес своето 23-то заседание за този мандат от 14,00 часа на 31 октомври в заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени 7 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.
По-важните от тях са приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Минерални бани за периода 2017-2019г. Съветниците ще трябва решат дали да бъде отпусната допълнителна субсидия на НЧ „Кирил и Методий 1952” в с. Караманци и НЧ „Заря 1957” в с. Минерални бани. Те ще се произнесат и дали да бъде удължен срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год., отпуснат съгласно Решение № 463/23.05.2017г. от Общински съвет – Минерални бани.
Друг проект за решение е относно, отмяна на чл. 11 от Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани. Вносител е кмета на общината Мюмюн Искендер. Останалите докладни касаят преобразуване от публична в частна общинска собственост.