Строеж на хотел събори стена на къща в Пловдив

По сигнал за авария подаден от строителния надзор, РДНСК Пловдив извърши проверка на строеж „хотел“, кв.23 по плана на кв. “Капана“, район „Централен“, ПИ с идентификатор № 56784.519.348 по КК на гр. Пловдив. Строежът е пета категория, поради което контролът по време на строителството е изцяло в компетенциите на общинската администрация.
Но при настъпване на авария в строителството, компетентният орган за предприемане на действия по обследване на аварията и издаване на указания е ДНСК, съгласно чл.3 от Наредба № 1/16.04.2007г. за обследване на аварии по време на строителството. В хода на проверката бе установено свличане на земни маси в масов изкоп и срутване на мазето и части от основите на граничещата с обекта къща. Съставен е констативен акт № 02/30.01.2024г. и е издадена Заповед № ДК-09-Пд-02/30.01.2024г., с която е спряно изпълнението на всички видове строително-монтажни работи на строежа, с изключение на дейностите за незабавно обезопасяване на строежа и укрепителните мерки. Те са предписани от квалифицирано правоспособно техническо лице, с оглед локализиране на аварията и недопускане на допълнително увреждане на трети лица и съседни имоти. От началника на РДНСК Пловдив, на основание чл.222, ал.2, т.5 от Закона за устройство на територията, чл.3, т.3 и чл.8, ал.4 от Наредба №1 от 16.04.2007г. обследване на аварии в строителството, е издадена и Заповед № ДК-13-ПД-03/30.01.2024г. за назначаване на Техническа експертна комисия, която да установи причините, довели до аварията на строежа, както и състоянието на основите на къщата в съседство. Срокът на работата на комисията е десетдневен. Въз основа на заключенията и експертната оценка, направени от комисията, ще се образуват административно-наказателни производства срещу виновните лица участници в строителството и ще се определят последващите действия за безопасно изпълнение на последващите видове строително-монтажни работи.