Създават нова мега агенция, обединяваща няколко агенции

Депутати от управляващата коалиция внесоха в деловодството на парламента законопроект, който урежда устройството и дейността на новата „мега“ държавна агенция по вписванията. Държавната агенция е специализиран орган към МС за изпълнение на политиката в областта на вписванията и регистрациите за предвидени в съответния закон регистри.
Тя ще осъществява сътрудничество и взаимодействие в областта на воденето, съхраняването и достъпа до възложените ѝ регистри с компетентните органи на държавите членки на ЕС, с институциите на ЕС и други международни организации. Законопроектът предвижда новата Държавна агенция да управлява:
- Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ;
- Регистър БУЛСТАТ;
- Имотния регистър по Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Регистъра на имуществените отношения на съпрузите по Семейния кодекс;
- Централния регистър на особените залози;
- Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване.
Държавната агенция ще се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на МС за срок от пет години, като не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата/ Ще има и трима зам.-председатели. В проекта се посочва, че целите на Държавната агенция са:
- дигитализация и интеграция на посочените в закона регистри и свързаните с тях архиви;
- актуалност и достоверност на информацията в регистрите;
- осигуряване на бърз, лесен и сигурен достъп по електронен път до информацията в регистрите.
В мотивите на законопроекта се посочва, че използваният подход за създаването на новата агенция е в синхрон с установената практика при обединяването на различни структури, които има установени функции, и са подчинени на различни органи на изпълнителната власт. Този подход е използван при създаването на НАП, БАБХ, и ДАНС. Предложените промени са „естествено отражение на нуждите на обществото от бърза и прозрачна администрация, която да предоставя услуги, адекватни на съвременните технологични постижения“, пише в мотивите. Най-вероятно законопроектът ще бъде включен в дневния ред на Народното събрание следващата седмица.