Успешно приключен проект на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР

Дирекция „Вътрешна сигурност“ успешно приключи изпълнението на проект BG65ISNP001-5.014-0001-C01 „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“, реализиран с финансовата подкрепа на Националната програма на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020.
Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 547 624.00 лв., от които 410 718.00 лв. са по фонд „Вътрешна сигурност“ и 136 906.00 лв. са от национално финансиране.
Продължителност на проекта: 32 месеца.
Дата на стартиране: 10.01.2020 г.
Дата на приключване: 10.09.2022 г.
Постигнатите резултати са:
Технологично обезпечена и изградена автоматизирана аудио- и видео- комуникационна система с 5 мобилни оперативни станции за преки оперативни връзки, координация и контрол;
Повишаване на ефективността на служителите на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР при провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия за предотвратяване и борба с престъпността, чрез прилагане на съвременни мерки и методи за противодействието на корупционни и други незаконни действия от служители на МВР.
На организираната заключителна конференция, проведена на 11.08.2022 г. в зала „Европа“ в Академията на МВР, специализираната оперативна система бе оценена като иновативна и първа по рода си в системата на МВР, а проектът като беше високо ефективен и с изключителен принос в противодействие на престъпността сред служителите на МВР.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от дирекция ,,Вътрешна сигурност“-МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.