Установиха замърсяване с нитрати във водата на Стрелча

РЗИ – Пазарджик извърши изследване за качеството на питейната вода в област Пазарджик, съобщиха от Здравната инспекция. Пробите са взети в периода от 17 до 28 февруари 2018 година от 8 населени места в региона. От тях не отговаря на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 5 проби по микробиологични показатели, като една от пробите не отговаря и по химичен показател. Тя е от село Смилец, община Стрелча, където е констатирано повишено съдържание на нитрати. В останалите четири е открито повишено съдържание на колиформи. Те са от град Стрелча и селата Дюлево, Свобода и Блатница. Предприети са хигиенни мероприятия от страна на В и К дружеството и качеството на водата по микробиологични показатели, вече отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001г. Проблемът с нитратите на този етап ВиК дружеството, все още не може да реши. Здравните инспектори са изследвали и две водни проби от минерални източници. При тях не е констатирано отклонение от нормативните изисквания.