Установиха нитрати в питейната вода в Смилец

РЗИ – Пазарджик извърши изследване за качеството на питейната вода в област Пазарджик. Пробите са взети в периода от 1 до 15 ноември 2017 година от 13 населени места в региона. От тях 1 проба не отговаря по химични показатели на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Тя е от село Смилец, община Стрелча, където е констатирано повишено съдържание на нитрати.
Във връзка с констатираните наднормени стойности на нитрати в питейните води е осъществена среща с ръководителите на ВиК дружествата и представители на общините, за търсене на алтернативи за водоснабдяване на засегнатите места (в случая село Смилец, община Стрелча). От „ВиК – С“ ЕООД, град Стрелча са информирали РЗИ, че са изготвили проектно предложение за воден цикъл, но до момента няма развитие.
От страна на РЗИ са изготвени здравно-информационни материали за възможните рискове за здравето, при консумиране на вода със съдържание на нитрати над нормата с цел информиране на населението, чрез общината. Съставени са и две предписания за хигиенни мероприятия. Здравните инспектори са изследвали и 14 водни проби от минерални източници. При тях не е констатирано отклонение от нормативните изисквания.