Фолклорен хор на НЧ „Селска пробуда” в живите човешки съкровища

Приключи областният етап от процедурата на Министерството на културата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2022 г. Системата се провежда веднъж на две години и преминава през два етапа – областен и национален. Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и осигуряване тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище.
Право на номинации имаха народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. Областният етап протече в периода юли – септември 2022 г. и беше организиран от Областна администрация – Хасково. За селектиране на постъпилите кандидатури се създаде експертна комисия, която включи експерт от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представител на Регионален исторически музей – Хасково, краеведи и други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство. За разглеждане в областната селекционна комисия бяха постъпили четири кандидатури – две индивидуални и две групови. Участниците трябваше да представят дейности и умения/елементи от сферите на нематериалното културно наследство, съгласно регионалните листи на Националния регистър на нематериалното културно наследство на Република България. Индивидуална кандидатура на Яна Делчева от с. Браница, община Харманли, беше представена с традиционно пеене от сферата на нематериалното културно наследство с изпълнение на автентични песни от с. Браница. Сдружение с нестопанска цел „Щастливци” представи индивидуалната кандидатура на Петя Карабакалова, участваща с песни на фолклорна основа и народни песни.
Групови кандидатури представиха Народно читалище „Светлина-1926” с кандидатурата на Женска вокална група за автентичен фолклор от с. Въгларово, община Хасково и Представителен фолклорен хор за автентичен фолклор към Народно читалище “Селска пробуда-1927“ с. Крепост, община Димитровград. Предложенията бяха разгледани детайлно и внимателно от комисията, като бяха взети под внимание всички критерии на системата и документите, които се изискваха при подготовката на формулярите. Членовете й бяха единодушни, че кандидатурите имат своите безспорни качества, но при сериозната конкуренция на претенденти от всяка една от 28-те области в страната е необходимо да се излъчи кандидатура, която да отговаря на всички критерии на Националната система. В процеса на разглеждане и обсъждане на подадените кандидатури Комисията избра за номинация за участие в националния етап от системата „Живи човешки съкровища – България” 2022 г. кандидатурата на Представителен фолклорен хор за автентичен фолклор към Народно читалище „Селска пробуда – 1927“, с. Крепост.
Предстои през м. октомври Национална комисия да обсъди излъчените областни кандидатури и да направи предложение до Националния съвет по нематериално културно наследство към министъра на културата за вписване до пет кандидатури в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство. Припомняме, че тази година в Националната представителна листа се въвеждат две нови листи – Национална листа на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешни мерки за опазване (Спешна листа) и Национален регистър на програми, проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и целите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Регистър на добрите практики).