Цената на газа за юли по-ниска с 2,43 %

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. юли в размер на 58,10 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за месец юли, посочват от КЕВР. И още: В първоначалното си заявление общественият доставчик прогнозира цена в размер на 58.79 лв./MWh, или намаление с 1,28%, в сравнение с цената за м. юни. Въз основа на внесените днес актуални данни „Булгаргаз“ актуализира цената си на 58,10лв./MWh, което е намаление с 2,43% спрямо м. юни. В ценовия микс за м. юли е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 89,57 % от потреблението за месеца и имат важно значение за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.
Като втори източник „Булгаргаз“ е включил количества природен газ от хранилището „Чирен“. По този начин утвърдената от КЕВР цена на синьото гориво е значително по-ниска от стойността на ценообразуващия индекс ТТF, тъй като не е обвързана с него. Този фактор е особено благоприятен за българските потребители, предвид значителното повишение на индекса през м. юни, съобщават от енергийния регулатор. В утвърдената цена на природния газ са включени : компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в газохранилището „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. юли – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, пишат от КЕВР.