Център за активно включване по проект правят в Минерални бани

Център за активно включване, ще бъде разкрит в община Минерални бани по проекта „Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи”. Проектът се реализира съгласно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.005-0063-С01/18.04.2017г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Центърът за активно включване ще предоставя интегрирани мерки за хора с увреждания и семействата им. Той ще осигурява включване в субсидирана заетост и др. при съобразяване на хоризонталните приоритети за устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.
Приносът на проекта за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи се изразява в предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на 30 семейства от целевите групи по проекта. Освен това ще бъдат предоставени иновативни услуги за минимум 30 лица, нуждаещи се от грижа. Предвижда се и повишаване мотивацията на субсидирана заетост за минимум 20 лица, които са полагали грижи за зависим човек на семейството.
Изпълнението на проекта ще допринесе за изпълнението на целите на ОП РЧР и Стратегията на ЕС „Европа 2020” чрез реализацията на предвидените мерки, насочени за преодоляване на бедността и социалното изключване.