Черните скали край Тополовград вече са защитена територия

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов издаде заповед за обявяване на нова защитена територия – природна забележителност „Черните скали“. Тя се намира в землището на село Орешник, община Тополовград, област Хасково.
Природна забележителност „Черните скали“ се обявява с цел опазване на характерни скални образувания – забележителен обект на неживата природа. Площта на защитената територия е 68,250 дка. В границите й е забранено строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, нарушаване целостта на скалните образувания и всякакви други дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. Предстои обнародването на заповедта в Държавен вестник и вписване на природната забележителност в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.