Шест доброволни формирования с 59 доброволци в Кърджалийско

На територията на област Кърджали има регистрирани шест доброволни формирования /ДФ/ с общо 59 доброволци в шест от седемте общини. С този брой доброволци до момента, коефициентът за Кърджалийска област е 0,3 на 1000 души население, с което е достигнат средния коефициент за страната. Съгласно параграф 55 от ПЗР на ЗИД на ЗЗБ, в общини с население до 20 000 души задължително се създават ДФ, което за област Кърджали е изпълнено. През периода стартира процедура за създаване на ДФ и в община Кърджали.
Всички доброволци са преминали първоначален основен курс на обучение, освен “Доброволно формирование – община Кирково”, което е съставено изцяло от бивши служители на РС „ПБЗН“- Подкова. Осигурени са лични предпазни средства на всички доброволци с изключение на 5 човека от ДФ ”Джебел 2013”. За нуждите на ДФ са предоставени за ползване помещения, намиращи се в сгради на територията на съответните общини.