Ще си помагаме при бедствия и катастрофи с Черна гора

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество при бедствия, като основа за водене на преговори. Проектът на споразумение се предлага от българска страна. Очаква се споразумението да бъде подписано в периода 25-26 юли 2019 г. в Подгорица.
Сключването на споразумението има за цел да осигури обща правна рамка за осъществяване на сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и да определи условията и реда за оказване на доброволна помощ между правителствата на Република България и Черна гора в случай на бедствие на територията на някоя от тях. Компетентните органи за прилагане на споразумението са министерствата на вътрешните работи на двете държави.
В проекта на споразумение са предвидени следните форми на сътрудничество: оказване на доброволна помощ в случай на бедствие или заплаха от настъпването му; обмен на информация, отнасяща се до превенцията, готовността и реагирането при бедствия; снабдяване на спасителните екипи с оборудване; организиране и провеждане на съвместни експертни срещи, семинари, конференции и учения; обмен на опит и добри практики; организиране на обмен и обучения на експерти; съвместно планиране, разработване и изпълнение на проекти и научни разработки в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия и др.
Предвижда се споразумението да се сключи за неопределен срок и да влезе в сила от датата на получаване на последното от уведомленията, с които страните се известяват взаимно за изпълнението на съответните си вътрешноправни процедури, необходими за тази цел.