103 млн лева ще бъде бюджетът на община Сливен

С 26 гласа „за“ , 7 „против” и 4 „въздържал се общинските съветници приеха бюджет `2018 на община Сливен. „Вървим по този път, по който бях обещал преди две години, община Сливен да има изпълним бюджет. Това, което е заложено в бюджета всички да сме сигурни, ме то ще бъде 100% изпълнено. И цифрите го показват, че всяка година увеличаваме процента на изпълняемост на приходите и разходите. Надявам се това да продължи и през 2018 година”, коментира пред Дарик кмета на Сливен Стефан Радев.
Общата бюджетна рамка е 103092170 лв. Приходите за местни дейности са в размер на 46822902 лв. при първоначално планирани за 2017 г. 52228936 лв. Намалението е с 10,4 на сто. Данъкът върху недвижимите имоти е намален с 9,2 на сто, данък върху превозните средства – увеличение с 10,5 на сто, данък при придобиване на имущество – увеличение с 31,3 на сто и туристически данък – увеличение с 37,5 на сто. Разходите, общо за местните дейности са в размер на 46822902 лв. Предвижда се местните разходи да се намалят спрямо първоначалния план за 2017 г. с 10,4 на сто. Финансовият ангажимент по отношение на здравеопазването е 4898179 лв. Спрямо началния план за 2017 г. тези разходи се увеличават с 10,9 на сто.
Общо за социалните услуги през годината ще се изразходват 7737789 лв. при 7308595 лв. за 2017 г., увеличението е с 5,9 на сто. Със средства от Европейския съюз се предвижда да се финансират капиталови разходи в размер на 429462 лв., от тях 285997 лв. за Рехабилитация и благоустрояване на река Асеновска; 141732 лв. за Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи в кв. „Република” и дрУГИ.
С други средства се предвижда да се финансират капиталови разходи в размер на 7002934 лв., в т.ч.: 50134 лв. за изграждане на ул. „Верила”, 1000000 лв.за основен ремонт и технологично възстановяване на улична настилка в Сливен и населени места в общината; 1592868 лв. за отваряне на ул. „Г.С.Раковски“, 2065826 лв. – реконструкция на кръстовище бул. „Братя Миладинови“ – бул. „Хр.Ботев“ – бул. „Георги Данчев“ – бул. „Бургаско шосе“ – ул. „Радой Ралин“ (п.в. „Розова градина) и 1 800 000 лв. за благоустрояване по бул. „Хаджи Димитър“ и други. Кметът посочи, че за изграждане на кръгово кръстовище „Розова градина” е подписан договора и изпълнителя работи по проектирането, за пробива на ул. „Раковска” е избрана фирма-изпълнител, предстои подписване на договор. Към 01 януари 2018 г. остатъчния размер на главниците по заеми – безлихвен от централния бюджет и облигационен е 30 000 000 лв.
През 2018 г. е планирано да бъде получен краткосрочен заем от „Фонд за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД в размер на 439982 лв. В бюджета за 2018 г. в частта за местни дейности са планирани средствата необходими за обслужване на заеми: – от „Фонд за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД в размер на 20364 лв. за лихви и такси; от общински облигации в размер на 975 000 лв. за главница и 605 000 лв. за лихви.
Предвижда се през 2018 г. да постъпят приходи: 652 630 лв. от собствени приходи трансфери и заеми и 10 954 347 лв. предоставени от управляващи органи по отделни оперативни програми. Остатъкът по сметки е планиран в размер на 5 065 468 лв. С тези средства се предвижда да се извършат разходи през 2018 г. за 16 672 445 лв.