16 нови унифицирани заявления въвеждат в община Минерални бани


Община Минерални бани работи с 16 нови стандартизирани образци на заявления . Община Минерални бани предлага 16 унифицирани услуги и три документа на уеднаквени бланки. Промяната се налага с Постановление на Министерски съвет относно стандартизирани образци на заявления.
Новите формуляри и документи са еднакви за цялата страна. Това е първият етап на уеднаквяване на документите издавани от общините в България. Всяка община има повече от 140 услуги. Сред новите бланки са тези за заявления за за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, за издаване на скици за недвижими имоти, за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот, за издаване на виза за проектиране, за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина, за одобряване на подробен устройствен план, и др.