Предупреждават за воден режим в община Сандански

С писмо ВиК оператора на територията на община Сандански – „УВЕКС“ ЕООД, информира за увеличаване на водопотреблението от населението през летния сезон и значително намаляване дебита на водоизточниците.
Предвид обстоятелствата е наложително да се въведат ограничения във водоползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други. В противен случай, ще се наложи да бъде въведен режим на водоползване, предупреждават от водния оператор и Община Сандански.