56 акта съставиха горските в Северноцентралното предприятие

56 акта са съставили горските служители от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово през февруари. Специалистите са извършили общо 1699 проверки. Контролът обхваща горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Проверени са 605 ловци, 503 автомобила и 185 други физически лица, извършвали дейности в горите. Извършени са и 406 инспекции на обекти за добив на дървесина.
В резултат на контролната дейност, служителите на предприятието са съставили 56 акта за установяване на административно нарушение, 49 от тях във връзка с нарушения на Закона за горите, а други 7 за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Сред най-често срещани провинения през месец февруари са: извършване на сеч без позволително, сеч без контролна горска марка, съхранение на дървесина без необходимите прилежащи писмени документи, лов без писмени разрешителни, както и събиране на рога без писмени позволителни. 17 са издадените констативни протоколи за нарушения – 10 с неизвестен извършител и 7 с известен извършител, но без административно нарушение. Дървесината, станала обект на посегателство през месец октомври, е в размер на 112 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират 3 МПС, 4 каруци, 4 моторни триони и незаконно добити дърва за огрев.