Близо 73 % от населението на страната живее в градовете

В градовете живеят 5 043186 души, или 72.9%, а в селата -1873362 души, или 27.1% от населението на страната, сочат данните на НСИ. Към края на 2020 г. населените места в България са 5257, от които 257 са градове и 5 000 села. Населените места без население са 164.
Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали -съответно 62, 54 и 11.В 1156, или в 22.0% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 34.1% от населението на страната. Половината от населението на страната (50.4%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район – 720 хил. души, или 10.4% от населението на страната. През 2020 г. и в шестте статистически района населението намалява спрямо 2019 г., като най-голямо е намалението в Северозападния и Северния централен по1.1%, а най-малко – в Южния централен район – с 0.2%. Най-малка по население е област Видин, в която живеят 81212 души, или 1.2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1308 412 души (18.9%). Шест са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35.3%).
Пет области – София, Кърджали, Перник, Бургас и Варна увеличават населението си през 2020г. спрямо 2019 година. Най-голямо е увеличението в София – с 5.2% и Кърджали – с 1.6%. При останалите двадесет и три области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2.0%, и Смолян – с 1.6%. Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 74 общини с население под 6000 души живеят едва 4.0% от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 41.1% от населението на страната. Най-голяма по население е Столична община (1 308 412), следвана от общините Пловдив (342048) и Варна (341516). Най-малката община е Трекляно – 768души.