Забраниха кариера за мрамор край Синитово

След дългогодишни спорове отрицателна екологична оценка забрани в петък проект за нова кариера за мрамор в емблематичната за редки птици, насекоми и растения зона „Бесапарските ридове“ край пазарджишкото село Синитово. Регионалната инспекция по околна среда и води на област Пазарджик (РИОСВ-Пазарджик) обяви решението, като се аргументира, че осъществяването на тази кариера напълно ще унищожи места за размножаване на два вида защитени птици, които се наблюдават на много малко други места в страната – розов скорец (Sturnus roseus) и скално врабче (Petronia petronia), както и противоречи на целите на защита на две зони от „Натура 2000″.
Решението е взето, след като миналата седмица за пореден път жители на село Синитово са протестирали срещу проекта за добив на строителни материали в местността „Малкото меше“. През 2019 г. те учредиха и сдружение с цел да се противопоставят на кариерата. В подкрепа на местните жители с аргументи срещу кариерата в хода на обществените обсъждания са внесени и становища на природозащитните организации Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и сдружение „Гео“. Проектът за кариера обхваща имоти с различна осбственост, като всички те попадат в две зони от европейската мрежа „Натура 2000″, които защитават както редки птици, така и редки местообитания и видове – това са зоните „Бесапарски ридове“ и „Бесапарски възвишения“. Известна като „Бесапарите“, хълмистата местност между Марица и Родопите съчетава степни местообитания с влияние на средиземноморския климат и е ценена от биолозите и туристите като дом на множество редки видове растения, насекоми и птици.
Проектът е защитаван от възложителя „ЕКО-ХИДРО-90″ООД с аргумента, че забранителните режими за зоната позволяват изключения, ако „има започнала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и проучвания“, въпреки разписаната в Заповедта за зоната за защита на птиците „Бесапарски ридове“ от 2008 г. категорична забрана за „разкриването на нови кариери за подземни богатства“. Решението на РИОСВ-Пазарджик обаче постановява, че „формалното заобикаляне на забраната в случая не променя факта, че инвестиционното предложение е със значително отрицателно въздействие“ и върху двете защитени зони.
В становището на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) при общественото обсъждане на проекта очакваният вреден ефект от кариерата е подчертан. „Включването на забрани за разкриване на нови и разширяване на съществуващи кариери в заповедите за обявяване на защитените зони „Бесапарски ридове“, „Бесапарски възвишения“ и „Огняновско – Синитовски рид“ по недвусмислен начин показва силно отрицателното въздействие, което имат тези дейности върху биоразнообразието и природните системи в района. Фактът, че 10 години след издаването на заповедта за обявяване на защитена зона „Бесапарски ридове“ се процедира разкриването на нова/разширяване на съществуваща, кариера, говори за използване на „административни трикове“ и „вратички в закона“, които нарушават духа на заповедите, издадени въз основа на научни аргументи и анализи и консултации със заинтересованата общественост,“ гласи становището на БДЗП, цитирано от сайта „Виделина“.
Конкретни видове, които са обект на защита от двете европийски защитени зони на „Бесапарите“, които РИОСВ-Пазарджик изброява в решението си като заплашени от проекта за кариера, са белоопашат мишелов и турилик (опазвани от зоната за птици „Бесапарски ридове“) и местообитания на храсти, треви, влечуги и бозайници (опазвани от зоната за хабитати и видове „Бесапарски възвишения“). Отказът да се съгласува изграждането на нова кариера е аргументиран и със задължителната оценка на кумулативния ефект. В случая на Бесапарските ридове, една нова кариера би добавила до вече дъществуващото безпокойство на видове и увреждане на местообитания, причинени от действащите към момента кариери в района. Решението на регионалната инспекция на екоминистерството може да бъде обжалвано.