Кметът на Ямбол провери строежа на пречиствателна станция

Кметът на Ямбол Георги Славов направи проверка за напредъка на строителните дейности по изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Съоръжението е обособено в южния край на града, като целта е всички отпадъчни води от домакинствата и промишлените потребители да бъдат пречиствани преди вливането им река Тунджа. Това ще подобри екологичната среда в града и региона и ще отговори на съвременните стандарти за ВиК-сектора.
Мерките се реализират по втора фаза на Интегрирания проект за воден цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“.