Област Хасково е намаляла с 325 души за една година

Към 31.12.2023 г. население на област Хасково е 207 114 души. В сравнение с 2022 г. населението намалява с 325 души, или с 0.2%. Мъжете са 100 204 (48.4%), а жените – 106 910 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 067 жени.
В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 53 381, или 25.8% от населението в областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.8%, а на мъжете -21.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.5%, и Благоевград – 22.2%. Към 31.12.2023 г. децата до 15 години в област Хасково са 29 164, или 14.1% от общия брой на населението.