Община Смолян ще модернизира уличното осветление

Община Смолян ще модернизира уличното осветление в града. Финансирането е от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
Планира се подмяна с LED – осветление на целия град. Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление на град Смолян, включващи доставка и монтаж на нови светлоизточници, както и изпълнението на нова система за енергиен и експлоатационен мониторинг. Основна цел на проектното предложение е подобряване условията на живот на населението на град Смолян чрез реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на града. Специфични цели са намаляване на потреблението на енергия и намаляване емисиите на СО2, спестяване на разходите за поддръжка на системата за външно изкуствено осветление.
Одобреният бюджет е 784 066.35 лева – безвъзмездна помощ със срок на изпълнение 18 месеца. Дейностите по проекта включват реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на град Смолян чрез прилагане на енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарели светлоизточници с висок разход на енергия, така и реализирането на нова системата за енергиен и експлоатационен мониторинг. След реализирането на енергоспестяващите мерки, заложени в енергийното обследване и инвестиционния проект, ще се постига високо ниво на икономия, както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжката на системата. Ще бъдат подменени над 3000 светлоизточника.